आज: 

नेपालीमा लेख्नुहोस

अंग्रेजी बाट नेपालीमा परिवर्तन गर्न अथवा नेपालीबाट अंग्रेजीमा परिवर्तन गर्नको अलागी किबोर्डबाट CTRL+G दबाउनुहोला
जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईं नेपालीमा टाईप गर्दै हुनु हुन्छ भने:
आज म घरबाट School मा गएर Football खेल्छु
मतलब तपाइंले बीच बिचमा भाषा परिवर्तन गर्नको लागि CTRL+G दबाउन भन्न खोजिएको हो |